Iso-ritmisch. In particular, the promise in view is that of the Davidic covenant (2 Sam. 2:7 89:27 2 Sam. Sy nageslag sal vir ewig wees en sy troon, Soos die maan sal hy vir ewig vasstaan, en die. aan 'n dapper jong man uit die volk 'n ereplek gegee. 4:31Etan, die #I Kron. Van goedertierenheid sal ek vir ewig sing, en aan u trou, o HEER, altyd my hulde bring; want soos 'n tempel wat op vaste grond verrys het, so rys die eewge guns wat U aan ons bewys het; en soos die hemelboog nooit uit sy stand sal wyk nie, so seker sal u trou nooit wankel of beswyk nie. behold, Philistia and Tyre, with t Cush 1 … As sy kinders my wet verlaat en in my regte nie wandel nie; as hulle my insettinge ontheilig en my gebooie nie hou nie. Psalm 89 vers 1. dan sal Ek hulle oortreding met die roede besoek en met plae hulle ongeregtigheid. Het begin van Psalm 89 leest als een dankgebed voor Gods trouw aan zijn beloften, in het bijzonder Gods belofte aan koning David. 10 (89:11) U het Rahab verbrysel soos een wat verslaan is, met u sterke arm u vyande verstrooi. 90 U trou is van geslag tot geslag; U het die aarde bevestig, en dit bly staan. 7:14 Jer. held, 'n uitverkorene uit die volk verhef. 2 the L ord o loves the gates of Zion. Whereas Psalm 73 dealt with the prosperity of the wicked, Psalm 89 wrestles with the faithfulness of God to His promises. 00:00. Die gewisse weldade aan Dawid toegesê. HSV Loflied en klacht. 91 Volgens u verordeninge bly hulle vandag nog staan, want alle dinge is u knegte. 'n ONDERWYSING van #I Kon. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. by my heiligheid: Waarlik, Ek sal vir Dawid nie lieg nie! Die seuns van Korag het 11 Psalms geskryf (42, 44-49, 84-85, 87-88). Manifold example of Gods blessing. Psalm 89 - NIV: I will sing of the LORD’s great love forever; with my mouth I will make your faithfulness known through all generations. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. maar Ek sal sy teëstanders voor hom weg verpletter; en die wat hom haat, sal Ek verslaan. bijbel -- dat is de ganse heilige schrift -- door last van de hoog-mogende heren staten-generaal der verenigde nederlanden en volgens het besluit van de synode nationaal gehouden te dordrecht in de jaren 1618 en 1619 uit de oorspronkelijke talen in onze nederlandse taal getrouwelijk overgezet -- bevattende al de kanonieke boeken van het -- oude en nieuwe testament -- based on … 1 Een onderwijzing van Ethan, de Ezrahiet. Psalm 89 Het boek Psalmen. Ek sal altyd sing van die Here se liefdesdade,sy trou verkondig aan komende geslagte. Met jou sluit Ik een verbond: 5 Ik zal ervoor zorgen dat jouw familie voor altijd zal blijven bestaan. Ek sê: “U liefde en u trou wankel nooit,d Aan sy koninklike luister het U 'n end gemaak. Ps 88 is deur Heman geskryf, terwyl (89) toegesê is aan Etan, die Esragiet. as sy golwe opstaan, laat U hulle bedaar. 92 As u wet nie my verlustiging … Ú heers oor die trotsheid van die see; as sy golwe hulle verhef. 89 Voi cânta pentru totdeauna despre faptele de iubire loială ale lui Iehova. Gedenk, o HEER, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur; Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur; Zou 't mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Ook het U die skerpte van sy swaard laat omdraai en hom nie laat standhou in die geveg nie. Hier is al die bydraes oor die Psalms sodat jy dit in volgorde kan lees: 1ste Psalmboek: 1-41 2de Psalmboek: 42-72 3de Psalmboek: 73-89 4de Psalmboek: 90-106 5de Psalmboek: 107-150 Die mense van wie hierdie smaad kom, is u vyande, Here. Selah. Read the Afrikaans Psalms 89:1-53 Online or make your own for your Website or PC. Afrikaans 1953 × 89 . Hy is God, vir Hom het die hemelse vergadering 'n heilige ontsag. Psalms Chapter 89 - Afrikaans Ou Vertaling(1953) ... [John Calvin]Psalm 89:9-14: Music [CyberHymnal]IMMORTAL LOVE, FOREVER FULL [CyberHymnal]WHEN ALL THY MERCIES, O MY GOD [CyberHymnal]SHALL HYMNS OF GRATEFUL LOVE [CyberHymnal]MY SONG FOREVER SHALL RECORD [The Cyber Hymnal]For Ever Shall My Song Record , Uself vir altyd verberg, sal u grimmigheid brand soos 'n vuur? En my trou en my goedertierenheid sal met hom wees, en deur my Naam. Ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene, Tot in ewigheid sal Ek jou nageslag bevestig en. Sela. 11 (89:12) Aan U behoort die hemel, aan U ook die aarde; die wêreld en sy volheid—U het dit gegrond. They are in 2 Samuel 7:12-17. 4 Ik heb een verbond gemaakt met Mijn uitverkorene; Ik heb … Sela. Psalm 89: 1, 7Samenzang (bovenstem) Met mannenkoor Stereo (Genemuiden) o.l.v. U het die verbond van u kneg tot niet gemaak. U het die monster Rahab verbrysel, hy is verslaan. Wie in die hemel kan met die Here vergelyk word? Psalm 89. 2 (89:3) Want ek het gesê: Goedertierenheid sal vir ewig gebou word; in die hemele—daar bevestig U u trou. Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. die dae van sy jeug verkort, hom met skaamte oordek. A maskil of Ethan the Ezrahite. Dink, Here, aan die smaad wat my aangedoen is. Geregtigheid en reg is die grondslag van u troon; goedertierenheid en trou gaan voor u aangesig uit. ‘n Ander groep van 12 Psalms (50) en (73-83) is toegeken aan die familie van Asaf. 1:1 Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie;. die buurvolke behandel hom met minagting. Sal U dan vir altyd u hulp weerhou, Here? Ps 90 is ‘n gebed van Moses. It has 52 verses and concludes Book 3 of the Psalms. Ai, help ons, als tevoren, Gelijk Gij bij Uw trouw aan David hebt gezworen. He called it a *maskil, a psalm that teaches us something. Deur u groot mag het U u vyande uitmekaargejaag. Gebruik met toestemming. Psalm 91:1-16—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. The important promise is that someone from David’s family would always be king. Maar my goedertierenheid sal Ek van hom nie wegneem en my trou nie verbreek nie. ja, ons beskermer behoort aan die Heilige van Israel. Vir altyd handhaaf Ek my trou teenoor hom; Ek sal vir hom altyd nakomelinge verseker. Sal die vuur van u gramskap dan bly brand? Vir ewig sal Ek my goedertierenheid vir hom bewaar, en my verbond bly vir hom vas. Cu gura mea voi face cunoscută fidelitatea ta tuturor generațiilor. Ek sal sy heerskappy uitbrei tot oor die see. Hy is magtig, gevrees onder almal rondom Hom. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Psalm 89 1 Een gedicht van de Ezrahiet Etan, om iets van te leren.. 2 Ik zal altijd zingen over uw goedheid. 7:4). more than all the dwelling places of Jacob.. 3 p Glorious things of you are spoken,. Psalm 89 vers 19. U het gesê: “Ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene. The Story of Psalm 89. Vir ewig, o HERE, staan u woord vas in die hemele. 4 Among those who r know me I mention s Rahab and Babylon;. my Vader, my God en die rots van my heil! Alle regte voorbehou. Maschil*.Al lui Etan,+ ezrahitul. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. 1 Een onderwijzing van Ethan, den Ezrahiet.. 2 Ik zal de goedertierenheid des HEEREN eeuwiglijk zingen; ik zal Uw waarheid met mijn mond bekend maken, van geslacht tot geslacht.. 3 Want ik heb gezegd: Uw goedertierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden; in de hemelen zelve hebt Gij Uw waarheid bevestigd, zeggende:. Het boek Samuël beschrijft hoe er vrede kwam en David bedacht: ‘Ik woon in een paleis van cederhout, terwijl de … Dit veronderstel meesal die ballingskap en val van Jerusalem – 6de eeu vC – met die vrae en dreigende wanhoop wat dit in die lewe van die volk opgeroep het. Psalms × Psalms 89 Study the Inner Meaning. hom met my heilige olie tot koning gesalf. 55:3goedertierenhede van die Here … Jul 22, 2015 - This Pin was discovered by Janet Mikesell Minett. 27 89:27-28 Ps. 89 Lamed. 4 U heeft tegen David gezegd: "Jou heb Ik uitgekozen. 4 Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. U het alles gemaak. Psalm 89 is the 89th psalm in the biblical Book of Psalms, part of the Hebrew Bible. verstoot en verag, U het toornig geword teen u gesalfde. wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. As sy nakomelinge nie handel volgens my woord nie. 'k Zal eeuwig zingen van Gods goeder tierenheên; Uw waarheid t' allen tijd ver melden door mijn reên. O q city of God. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Ek sal altyd sing van die Here se liefdesdade, dit hou vir altyd stand in hemel en op aarde.”. Psalms 89:49 - Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, wat sy siel sal kan red uit die mag van die doderyk? Wie onder die hemelwesens is soos die Here? Ik weet, hoe 't vast ge bouw van Uwe gunstbe wijzen, Naar Uw gemaakt be stek, in eeuwigheid zal rijzen; Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, Zo min zal U we trouw ooit wank'len of be zwijken. Wie leeft er, die den slaap des doods niet eens zal slapen? Afrikaans Bible: Psalms. Wie redt zijn ziel van 't graf? wat homself kan red uit die mag van die doderyk? 1:2 maar sy behae is in die wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag.. 1:3 En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare … 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. Uw trouw staat zo vast als de hemel." Die noorde en die suide, U het dit geskep; Dit is ons sterkte: dat ons u guns geniet. Solank die hemel daar is, sal dit vas bly staan.”. Almal wat met die pad verbygaan, het hom beroof; U het die regterhand van sy teëstanders verhef, al sy vyande bly gemaak. In the psalm, Ethan sings about a problem. Psalm 89. Ú het Rahab verbrysel soos een wat verslaan is, met u sterke arm u vyande verstrooi. A Song.. 87 On m the holy mount n stands the city he founded;. Psalm 103:17 But from everlasting to everlasting the loving devotion of the LORD extends to those who fear Him, and His righteousness to their children's children--Psalm 119:89 Your word, O LORD, is everlasting; it is firmly fixed in the heavens. , hulle wandel in die lig van u aangesig. En Ek sal sy nageslag vir ewig laat duur en sy troon. Aan U behoort die hemel, aan U ook die aarde; die wêreld en sy volheid — Ú het dit. 9 (89:10) U heers oor die trotsheid van die see; as sy golwe hulle verhef, bring U hulle tot bedaring. Aan die Here kom die lof toe vir altyd. Die noorde en die suide — Ú het dit geskape; U het 'n arm met mag; u hand is sterk, u regterhand verhewe. Psalm 89. jou troon opbou van geslag tot geslag. Psalm 89:19 “Then thou spakest in vision to thy holy one, and saidst, I have laid help upon [one that is] mighty; I have exalted [one] chosen out of the people.” “Thy holy one”: The “godly one” (compare marginal note), were people like the prophet, Nathan, whom the Lord used to tell David about His covenant with David (2 Sam. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Amen, ja, amen. eersgeborene maak, die hoogste onder die konings van die aarde. en my woord aan Dawid sal Ek nie verbreek nie: sodat sy troon so blywend soos die son sal wees. Die hemel loof u wondermag 'n Gedig van Etan die Esragiet. Aan U behoort die hemel, aan U behoort ook die aarde. U het al sy mure stukkend gebreek, sy vestings 'n puinhoop gemaak. 3:19 Hij zal tot mij roepen: “U bent mijn vader, mijn God, de rots die mij redt!” 28 Ik maak hem tot mijn eerstgeborene, tot de … Gebruik met toestemming. Hy sal My aanroep met die woorde: ‘U is my Vader. Die #Jes. Ek het 'n eed gesweer vir my dienaar Dawid: Ek sal vir jou 'n nageslag verseker vir altyd en jou troon in elke geslag laat standhou.”. Here, waar is u vorige goedertierenhede wat U. aan Dawid met 'n eed beloof het in u trou? Alle regte voorbehou. Voor altijd zal ik zingen over uw trouw. Psalm 89 is die laaste Psalm in die derde Psalmboek (Psalms 73-89) wat afgesluit word met 89:53 – “Aan die Here kom die lof toe vir altyd. Amen, ja, amen. In u Naam juig hulle die hele dag, en deur u geregtigheid word hulle verhef. 1. Discover (and save!) wat U in u trou plegtig aan Dawid belowe het? your own Pins on Pinterest Maar my liefde sal Ek van hom nie terughou nie. 2:6Esrahiet. Ethan wrote Psalm 89 many years after this. en hulle oor hulle sonde met swaar slae tref. hy kon nie staande bly in die oorlog nie. Ek sal my verbond nie ontheilig nie, en wat oor my lippe gegaan het, sal Ek nie verander nie. Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, wat sy siel sal kan red uit die mag van die doderyk? Afrikaans 1953 ← Psalms 88 Psalms 90 → 1 'n Onderwysing van Etan, die Esrahiet. Amen, ja, amen. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Ek sal sy teëstanders voor hom verpletter. God made special promises to David. Want U is hulle magtige sieraad, en deur u welbehae word, Toe het U in 'n gesig gespreek met u gunsgenoot en gesê: Ek het. U het aan hom sy glans onttrek en sy troon teen die grond neergewerp. Gedenk, Here, die smaad van u knegte, hoe ek. (89:2) Die goedertierenhede van die HERE wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. U is getrou in alles wat u doen.+ 9 U regeer oor die onstuimigheid van die see.+ Wanneer sy golwe opkom, laat u hulle bedaar.+ 10 U het Rahab+ verslaan en doodgemaak.+ U het u vyande met u sterk arm verstrooi.+ 11 Die hemel behoort aan u, en die aarde ook.+ Die vrugbare land en alles daarop+ – u het dit gevestig.. 12 Die noorde en die suide – u het dit geskep. dit is u gesalfde vir wie hulle smaad waar hy ook gaan. aan alles wat ek moes verduur van baie volke. die wêreld en alles daarin. Psalm 89 is a popular song by Peaceful Scriptures | Create your own TikTok videos with the Psalm 89 song and explore 1 videos made by new and popular creators. I will declare that your love stands firm forever, that you have established your faithfulness in heaven itself. (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) In the slightly different numbering system in the Greek Septuagint version of the bible, and in its Latin translation, the Vulgate, this psalm is Psalm 88. 'n God grootliks gedug in die raad van die heiliges en vreeslik bo almal wat rondom Hom is? 2 Ik zal de blijken van goedertierenheid van de HEERE eeuwig bezingen, van generatie op generatie Uw trouw met mijn mond bekendmaken. Gedenk van watter lewensduur ek is, tot watter nietigheid U al die mensekinders geskape het! Glorious Things of You Are Spoken A Psalm of l the Sons of Korah. 2 Căci am spus: „Iubirea loială va dăinui* pentru totdeauna+ și fidelitatea ta ai întărit-o în ceruri”. Sela. U het die verbond met u dienaar nie in ag geneem nie. Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie. gewetenlose mense sal hom nie verdruk nie. 3 (89:4) Ek het ‘n verbond gesluit met my uitverkorene, met ‘n eed aan Dawid, my kneg, belowe: It is a psalm and maschil. 3 Ik zing: "Uw liefde duurt voor eeuwig. Sela. sodat sy troon vas sal staan so lank daar 'n hemel is. Read the Afrikaans Psalms 90:1-17 Online or make your own for your Website or PC. Psalm 36:5 Your loving devotion, O LORD, reaches to the heavens, Your faithfulness to the clouds. met wie my hand bestendig sal wees; ook sal my arm hom versterk. Want ek het gesê: Goedertierenheid sal vir ewig gebou word; in die hemele — daar bevestig U u trou.

psalm 89 afrikaans 2021