slide1 slide2 Zimbra High Availability Solution slide3

ด้วยประสบการณ์ในแวดวง IT และระบบ Mail Server กว่า 20 ปี ทีมงานของเรามั่นใจว่า Mail Collaboration ของ Zimbra มีความสามารถจะเพิ่มประสิทธิภาพงานด้าน Email และการทำงานร่วมกันเป็นทีมในองค์กรได้อย่างแน่นอน

ทีมงาน zimphony.com ได้พัฒนาการติดตั้ง Mobile Sync Software เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับ Zimbra Open Source Edition และเป็นการมอบสิ่งดี ๆ ให้กับลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้ทีมงาน zimphony.com ติดตั้งระบบ Zimbra ให้กับหน่วยงาน

ทีมงานได้พัฒนาความสามารถด้าน HA ให้กับ Zimbra เพื่อยกระดับความสามารถ และการทำงานที่ต่อเนื่องของระบบ เหมาะสำหรับบริษัทที่ Email มีความสำคัญอย่างยิ่ง หยุดการใช้งานไม่ได้ หรือทำ Zimbra DR Site

บริการการตรวจสเช็ค IP ของ Mail Server ว่าติด Blacklist อยู่หรือไม่ ติดที่ไหนบ้าง ติดแล้วควรทำอย่างไร พร้อมทั้งบริการขอนำ IP ของท่านออกจากฐานข้อมูล Blacklist ให้ด้วย

Take the Zimbra Tour

Case Study

joomla statistics

ความรู้เกี่ยวกับ DKIM ..อีกระดับของความมั่นใจ ในการป้องกัน Spam

DKIM (DomainKeys Identified Mail) เป็นระบบที่ช่วยป้องกันการดักจับ Spam Mail วิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะผู้ให้บริการฟรีอีเมล์ทั้งหลาย เช่น Gmail, Hotmail (Outlook), Yahoo เป็นต้น ซึ่งหากเมล์ที่เราส่งออกไปมีการตั้งค่า DomainKeys อย่างถูกต้อง เป็นการเพิ่มความมั่นใจได้ว่า เมล์ที่เราส่งไปนั้นไม่ไปอยู่ใน Junk Folder และทำให้ไม่พลาดการติดต่อสื่อสาร หากเมล์นั้นเป็นเมล์สำคัญของผู้บริหาร Zimbra Collraboration Server ตั้งแต่ version 8 ขึ้นไป Support การทำงานระบบ DomainKeys นี้ด้วย 

หลักการทำงานขออธิบายเป็น 2 ส่วนดังนี้

1. ระบบเมล์จากฝั่งผู้ส่ง

จะต้องมีการทำ config DomainKeys ให้กับระบบ เพื่อให้ระบบ Mail Server ปลายทาง ทำการตรวจสอบ ซึ่ง DomainKeys จะประกอบไปด้วย

2.1 SSL Private Key จะเก็บไว้ที่ Mail Server และ Private Key จะถูกส่งออกไปพร้อมกับเมล์ทุกฉบับเพื่อให้ระบบ Mail ปลายทางทำงานตรวจสอบความถูกต้อง เสมือนว่าเมล์ถูกประทับตราออกไปจากระบบของเรา
2.2 SSL Public Key เป็นค่ารหัส SSL ที่เราจะต้องไปทำ TXT Record ไว้ที่ DNS เพื่อให้ระบบ Mail ปลายทางตรวจสอบและนำมาเปรียบเทียบกับ Private Key ที่ได้รับในเมล์ว่าตรงกันหรือไม่ หากตรงกันก็แสดงว่าเมล์นั้นถูกส่งออกมาจากเจ้าของตัวจริง ดังรูป

 

ตัวอย่างค่า DomainKeys TXT Record ของ zimphony.com เป็นดังนี้ 

84bef434-c03a-11e2-95dc-102bdba17776._domainkey.zimphony.com.   TXT   v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC29dswXYJ/j+ZNC8O1p/wVbUOeHbagHcOg6P/nvyZeTdSoODZYb2v2Kp4f3vDayVrVsUjzpjDq+Cncbz0LC+Fvl37Fzy9SA7zPM2nQBJ7JXqeeAUxjW7OlmJcmrUoE36s5H0y0n7UBI3a0Ps6jKBBiOo2GNLMuzj2iWyLH033u5QIDAQAB

หมายเหตุ: ค่าก่อน ._domainkey.zimphony.com จะเรียกว่า Selector ในที่นี้คือ 84bef434-c03a-11e2-95dc-102bdba17776 มีไว้สำหรับให้ระบบเมล์ผู้รับเรียกดูค่า Public Key ได้ถูกต้อง

2. ระบบ Mail Server ฝั่งผู้รับ

จะขอยกตัวอย่างระบบของ gmail ซึ่งมีการตรวจสอบเมล์ที่รับเข้ามาทุกฉบับว่ามีการส่งค่า SSL Private Key มาในเมล์หรือไม่ หากเมล์ฉบับนั้นมีการส่งค่า SSL Private Key มาด้วย ระบบ gmail ก็จะทำการตรวจสอบ SSL Public Key ที่อยู่ใน TXT Record ใน DNS ของโดเมนผู้ส่ง หาก Private Key และ Public Key ตรงกัน ระบบของ gmail จะแสดงค่า DKIM เป็น pass ทำให้เมล์ฉบับนั้นส่งได้ปกติ และอยู่ใน Inbox ตามความปรารถนาของผู้ส่ง

การตรวจสอบอย่างง่ายใน gmail เมื่อ DomainKeys ทำงานอย่างถูกต้อง ให้คลิกตรงเครื่องหมาย สามเหลี่ยมหัวลง ใกล้ ๆ กับชื่อของเรา จะเห็นว่าเมล์ฉบับนี้ Signed By (ลงชื่อโดย) zimphony.com